Terms of Use

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТA ASTROSTUDIO.TRAINING

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на информационни услуги и ресурси на уебсайта ASTROSTUDIO.TRAINING

 („Общите условия”) и урежда отношенията с всеки един от потребителите на достъпните през посочения уебсайт информационни услуги и ресурси.

Общи разпоредби

 

Общите условия представляват ДОГОВОР между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ASTROSTUDIO.TRAINING, с който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получават правото да използвате безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на услугите на сайта и ASTROSTUDIO.TRAINING. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получават правото да използват услугите на сайта ASTROSTUDIO.TRAINING
, наричан занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да спазват Общите условия. ASTROSTUDIO.TRAINING не носи отговорност за изразените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ мнения.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. „Уебсайта ASTROSTUDIO.TRAINING
 e виртуален информационен портал в Интернет. Чрез него на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.
1.2. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните, през този Уебсайт информационни услуги и ресурси.
1.3. „Потребителско съдържание” е всеки текст, файл, изображение, адрес на Интернет страница или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на ASTROSTUDIO.TRAINING
, включително, но не само, посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси, разположени на Уебсайта и/или съдържание в потребителския си профил, с оглед те да бъдат достъпни чрез съответния Уебсайт за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
1.4. „Злоумишлени действия” са действия нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.5. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
1.6. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

 

Предмет на договора

 

2.1 Сайта предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ за лично ползване комплекс от информационни услуги при спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват:
1.Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в Уебсайта;
2.Достъп до коментари на други ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайта;
3.Услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;

 2.2. Сайта предоставя безвъзмездно за лично ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без предварителна регистрация, уеб-достъп до всички публикувани и публично достъпни  ресурси, като:
1.текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от Сайта и/или неговите партньори;
2.текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в  Уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛИ;
3.коментари на ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайта, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;
4. услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;
5. други ресурси, достъпни за нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ.
2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта е възможно само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Такива са, без да се ограничават до, следните Услуги:
1.Възможност за публикуване на Уебсайта на коментари относно съдържанието им, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;
2.Възможност за изграждане на потребителски профил по зададени от Сайта критерии;
3.Други услуги, предоставяни на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта.

2.4. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ получава достъп до потребителския си профил, възможност да изменя данните в него, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3, налични на Уебсайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не разкрива потребителското си име и парола на трети лица. Той носи отговорност при злоумишлени действия на трети лица, ползващи потребителското му име и парола.
2.5. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайта.

2.6. Сайта има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.7. ASTROSTUDIO.TRAINING си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

 

III. Авторски права

 

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

Facebook Comments
Sending
User Review
0 (0 votes)